پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 30 آذر 1399 ساعت 12:39 http://ihaa.ir/vdcb5sb8.rhb8fpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری صد و سی و سومین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان -------------------------------------------------- صد و سی و سومین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد. متن : به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، صدوسی و سومین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان با حضور رئیس دانشکده، مدیر گروه، اعضای هیئت علمی و کارشناس پژوهش در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد. در این جلسه در خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان بحث و تبادل نظر شد. در ادامه جلسه طرح خانم زهرا ملک محمدی با عنوان گونه شناسی روایات تفسیری آیات(۷۳-۳۶) سوره احزاب و بیان آموزه های هدایتی آن تصویب شد. در پایان پس از بحث و تبادل نظر طرح خانم هوازاده با عنوان مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی از منظر قرآن و روانشناسی با تاکید بر مقوله احساس بهزیستی روانشناختی مورد تصویب شورا قرار گرفت.