پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 29 مهر 1399 ساعت 22:49 http://ihaa.ir/vdciupaz.t1az52bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی -------------------------------------------------- مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی چاپ شد. متن : به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، مقاله علمی پژوهشی با عنوان جستاری تاریخی، تطبیقی درباره واژه نذر و مشتقات آن در زبان های عبری_سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین در شماره چهلم دوفصلنامه پژوهش دینی سال 99 توسط دو تن از اعضای هیئت علمی آقایان دکتر محمدعلی همتی از دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز و دکتر رضا سعادت نیا از دانشکده علوم قرآنی اصفهان چاپ شد. بخشی از چکیده این مقاله به شرح ذیل می باشد: موضوع پژوهش حاضر بررسی سیر تطور و تحول ساختاری و معنایی واژه نذر و مشتقات آن در زبان های عبری، عربی و سریانی با تمرکز بر گزارش قرآن و عهدین با روش تاریخی، تطبیقی ـ تحلیلی می باشد. مشتقات ریشه نَذْر در قرآن کریم در دو معنای نذرکردن و ترساندن آمده است. اما در زبان عبری و عهد عتیق و همچنین در زبان سریانی و عهد جدید فقط در معنای نذرکردن آمده، خبری از معنای ترساندن در این دو زبان و عهدین وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که هر چه به عصر اسلام نزدیک می شویم معنای دومی برای این ریشه شکل می گیرد و آن ترساندن است. جهت دسترسی به اصل مقاله فوق الذکر یه لینک زیر مراجعه بفرمایید. http://pdmag.info/article-۱-۱۱۴۱-fa.html