برگزاری صد و سی و سومین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان

30 آذر 1399 ساعت 12:39

صد و سی و سومین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، صدوسی و سومین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان با حضور رئیس دانشکده، مدیر گروه، اعضای هیئت علمی و کارشناس پژوهش در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه جلسه طرح خانم زهرا ملک محمدی با عنوان «گونه‌شناسی روایات تفسیری آیات(۷۳-۳۶) سوره احزاب و بیان آموزه های هدایتی» آن تصویب شد.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر طرح خانم هوازاده با عنوان «مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی از منظر قرآن و روانشناسی با تاکید بر مقوله احساس بهزیستی روانشناختی» مورد تصویب شورا قرار گرفت.


کد مطلب: 11532

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdcb5sb8.rhb8fpiuur.html

ایحا
  http://ihaa.ir