چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

13 دی 1399 ساعت 9:14

مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم چاپ شد.


چاپ مقاله دکتر محمدی راد در دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
به گزارش ایحا از مراغه، مقاله دکتر حمید محمدی راد، رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه و عضو هیأت علمی دانشکده، با عنوان « مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب" تاویل مشکل القرآن" »، در چهارمین شماره "دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم" چاپ و منتشرشد.

متن کامل این مقاله در پایگاه نورمگز قابل رویت می باشد .

در چکیده این مقاله آمده است:
شناخت روش علمی دانشمندان در هر علمی سبب می گردد که از یافته های علمی او به صورت روشمند استفاده بهینه شود. در علوم قرآنی دانشمندانی از دیرباز، آراء و نظریات قابل استفاده ای داشته اند که ابن قتیبه مولف "کتاب تاویل مشکل القرآن" یکی از آنها است . در این نوشتار اهم مبانی و روش های تفسیری ابن قتیبه، با روش تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است . ابن قتیبه با مبانی ادبی، کلامی و بلاغی و با روش تفسیری اجتهادی و روش تفسیری ادبی شبهات شبهه افکنان و طعن طاعنان به ساحت مقدس قرآن را پاسخ گفته است و شبهات مهم را از قبیل تکرار برخی از آیات و قصص قرآنی، اختلاف قرائات ، نامفهومی حروف مقطعه، تحریف انگاری در قرآن و... که منتقدین با طرح این شبهات، آسمانی بودن قرآن را زیر سوال برده اند و امروزه نیز با تغییر شکل، باز نویسی می شوند، مطرح نموده و پاسخ داده است.
کلید واژه ها : ابن قتیبه، " تاویل مشکل القرآن" ، روشهای تفسیری،مبانی تفسیر، شبهات قرآنی


کد مطلب: 11597

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdccmpqs.2bqso8laa2.html

ایحا
  http://ihaa.ir