چاپ مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر

16 آذر 1399 ساعت 10:00

مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر چاپ شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر وابسته به پردیس دانشگاه تهران چاپ شد.
مقاله انگلیسی با عنوان فارسی «مراد از سبب به عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنین» با نگارش دکتر رضا سعادت نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دکتر سید سعید میری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان در شماره دوم مجله مطالعات اسلای معاصر وابسته به پردیس دانشگاه تهران به چاپ رسید.


کد مطلب: 11468

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdcjoxev.uqevmzsffu.html

ایحا
  http://ihaa.ir