بازدید سرپرست کتابخانه ها و انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم قرآنی تهران
سرپرست کتابخانه ها و انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از کتابخانه ...
ارتقاء اینترنت دانشکده  تهران به سرویس FTTH (فیبر نوری)
به همت واحد فناوری دانشکده علوم قرآنی تهران، سرویس اینترنتFTTH (فیبر نوری) ...
برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری جلسه دفاعیه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه «راهکارهای مقابله با جریان های سلفی و تکفیری با تکیه بر تفاسیر ...
برگزاری جلسه دفاعیه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه «مؤلفه ها و روش های آموزش علم» در دانشکده علوم قرآنی تهران ...
برگزاری جلسه مجازی دفاع پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه دانشگاه تربیت مدرس
مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن ...
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی زهرا صفیان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران به صورت مجازی
پایان نامه «روش های تحقق اهداف تربیت قرآنی با توجه به ویژگی های فضای مجازی» ...