نشست اعضای انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی سبزوار با رئیس این دانشکده
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از سبزوار، اعضای انجمن علمی دانشجویی ...
برگزاری نشست آزاد اندیشی در دانشکده علوم قرآنی سبزوار
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از سبزوار ، نشست آزاد اندیشی با ...