امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه در فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مقاله علمی و پژوهشی عضو هیئت علمی و دانش آموخته دانشکده علوم قرآنی اصفهان در فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی پذیرفته شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۸
کد مطلب: 11324
 
پذیرش مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه در فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی  رضوی
 
به گزارش پایگاه قرآنی_دانشگاهی ایحا از اصفهان مقاله علمی پژوهشی « کاربست رویکرد «ساختارشناسی» در روشهای آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنی دار» نوشته جناب آقای دکتر رضا سعادت نیا عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان و سرکار خانم زهرا صفیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی گواهی پذیرش گرفت.

گفتنی است مقاله مزبور ، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه دانشجو با عنوان: «روشهای آموزش موثر با تآکید بر پنج واژه قرآنی (تبین، تصریف، تیسیر، تفصیل، توصیل)» می باشد که راهنمایی آن را جناب آقای دکتر رضا سعادت نیا بر عهده داشته است.

جهت دسترسی به پایان نامه مذکور می توانید با کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان به شماره 03145850771 داخلی 117 تماس حاصل نمایید.
Share/Save/Bookmark