امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله مشترک مدیرگروه و رییس دانشکده علوم قرآنی آمل در پژوهشنامه علوم و قرآن و حدیث
مقاله مشترک مدیر گروه و رییس دانشکده علوم قرآنی آمل در شماره ۲۶ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي پژوهشنامه قرآن و حديث در بهار و تابستان ۱۳۹۹ چاپ و منتشر شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب: 10994
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از آمل، مقاله مشترک خانم دکتر سيده فاطمه سليمي مدير گروه دانشکده علوم قرآني آمل و جناب آقاي دکتر سيد معصوم حسيني، رياست دانشکده و دانشجو افتخار برزگر با عنوان «معناشناسي واژة "استکبار" در قرآن کريم بر پايه روابط همنشيني(مطالعه موردي کانون هاي کاربردي و تقابل معنايي)» در شماره ۲۶ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي پژوهشنامه قرآن و حديث در بهار و تابستان ۱۳۹۹ چاپ و منتشر شد.
Share/Save/Bookmark