امتیاز مثبت
۰
 
دو عنوان کتاب جدید در دانشکده علوم قرآنی میبد به انتشار رسید
دو عنوان کتاب توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی عضو هیأت علمی و سرپرست دانشکده علوم قرآنی میبد تالیف و به انتشار رسید.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲
کد مطلب: 11029
 
 
به گزارش ایحا، دو عنوان کتاب توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی عضو هیأت علمی و سرپرست دانشکده علوم قرآنی میبد تألیف و به انتشار رسید.
کتاب «تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم» با همکاری خانم مرضیه حریری و آقای مجتبی انصاری مقدم و نیز کتاب «تحلیل معنایی واژه بیت در قرآن کریم» با همکاری خانم آمنه برزنونی و مجتبی انصاری مقدم در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی و در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسید و در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرآنی قرار گرفت.
قابل ذکر است که کتاب تحلیل معنایی واژه بیت در قرآن کریم دارای چهار فصل بدین قرار می باشد.
فصل اول: کلیات و مفاهیم
فصل دوم: مؤلفه های معنایی واژه بیت در قرآن کریم
فصل سوم: حوزه های معنایی واژه بیت در قرآن کریم
فصل چهارم: شبکه معنایی واژه بیت در قرآن کریم
پیوست ها: فهرست آیات قرآنی مشتمل بر مشتقات(بیت)
و کتاب ادبی حرف(فاء) در قرآن کریم دارای هفت فصل بدین قرار است:
فصل اول : کلیات و مفاهیم
فصل دوم : بررسی فاء عاطفه در قرآن کریم
فصل سوم : فاء سببیه در قرآن کریم
فصل چهارم : فاء جزاء در قرآن کریم
فصل پنجم : بررسی فاء فصیحه در قرآن کریم
فصل ششم : فاء استینافیه و فاء زائده در قرآن کریم
فصل هفتم : فاء تفریع در قرآن کریم
Share/Save/Bookmark