امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در فصلنامه کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه
مقاله دکتر عسگربابازاده اقدم سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی درفصلنامه کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه مورد پذیرش قرارگرفت .
تاریخ انتشار : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۱
کد مطلب: 11732
 
 
به گزارش ایحا ازخوی، مقاله علمی پژوهشی «بحثی در رابطة فلسفه و ادبیّات و انعکاس آن در شعر شفیعی‌کدکنی» دکتر عسگربابازاده اقدم سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در فصلنامه کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه پذیرش ودر نوبت چاپ قرارگرفت.

نشریه کاوشنامه ادبیات تطبیقی یکی ازنشریات فعال ومعتبر در حوزه ادبیات تطبیقی بین فارسی وعربی است که درهرسال چهارشماره از آن چاپ می شود وسردبیر ومدیر مسئول آن دکتر تورج زینی وند دانشیارزبان وادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد .

درچکیده این مقاله آمده است :
فلسفه و ادبیّات هرچند متعلّق به دو حوزة متفاوت علم و هنر هستند که هدف یکی کشف دانش و دیگری خلق زیبایی و لذّت بخشی است، با این‌همه ارتباط‌هایی نیز بین این دو حوزه وجود دارد.
ادبیّات گاهی جلوه گاه افکار و اندیشه‌های فلسفی و تفسیر و تبیین این افکار می‌شود و شاعران و نویسندگان برای غنایی معنایی و محتوایی آثار خود افکار فلسفی را در آثار خود وارد می‌کنند و همزمان، فلسفه برای سهولت انتقال، به زبان ادبیّات و هنر نیاز دارد. افکار فلسفی در قالب زبان ادبی دلنشین‌تر و زیباتر، قابل بیان است.
در مقالة حاضر بعد از بحثی در مورد رابطة فلسفه و ادبیّات به بحث در مورد افکار فلسفی شفیعی کدکنی با تکیه بر اگزیستانسیالیسم پرداختیم.
دیدگاه‌های وجودی در اشعار شفیعی کدکنی به شکلی گسترده وارد شده است و این اندیشه ها در بسیاری موارد بر پاره‌ای از اشعار شاعر، نظام و وحدت معنایی بخشیده است و شاعر، فکری فلسفی را در این اشعار پرورده است. دیدگاه‌های فلسفی شفیعی همچون اومانیسم، آزادی فلسفی، وانهادگی انسان، حق انتخاب و آزادی انسان سبب غنای محتوایی و اندیشگی اشعار او شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تا نمودهای اندیشه های فلسفی در اشعار شفیعی کدکنی، از متن استخراج شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
Share/Save/Bookmark