امتیاز مثبت
۰
 
پذیرش مقاله رئیس دانشکده علوم قرآنی مشهد در دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی
مقاله مشترک دکتر محسن دیمه کار، رئیس دانشکده علوم قرآنی مشهد و خانم سیده فرناز اتحاد، در دوفصلنامه علمی، پژوهشی پژوهش های تفسیر تطبیقی پذیرش شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۴
کد مطلب: 11715
 
 
به گزارش ایحا از مشهد، مقاله علمی، پژ‌وهشی «بررسی هدایت در آیه ۲۱ سوره ابراهیم در میراث تفسیری از رهگذر سیاق و تقابل» نوشته دکتر محسن دیمه کار گراب، رئیس دانشکده علوم قرآنی مشهد و خانم سیده فرناز اتحاد، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده، مورد تأیید هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی، پژوهشی پژوهش های تفسیر تطبیقی در سال جاری قرار گرفت و در شماره آتی این دو فصلنامه به چاپ خواهد رسید.

شایان ذکر است این نوشتار علمی اولین مقاله ای است که با درجه الف در بین دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد از سوی هیات تحریریه دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم پذیرفته شده است.

دانشکده علوم قرآنی مشهد ضمن تبریک این موفقیت، از درگاه الهی دوام توفیقات را برای نویسندگان ارجمند مسألت دارد.

در چکیده این مقاله آمده است:
میراث تفسیری متقدمان دربردارنده آرای ماندگاری است که تاثیر بسیاری بر مفسران در سده های بعدی داشته است به گونه ای که گویا با آرای تفسیری قدماء، گفتمان غالبی پدیدار گشته است و خوانش های تفسیری بعدی متاثر از همین گفتمان تفسیری متقدمان شکل گرفته است و حال آنکه دستیابی به فهم و خوانش بهتر از آیات الهی در گرو بررسی، تحلیل و نقد آرای تفسیری و بهره گیری از اصول و قواعد تفسیری است. در نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است به بازخوانی « هدایت» در آیه ۲۱ سوره ابراهیم در میراث تفسیری پرداخته شده است تا پس از بررسی و نقد آرای تفسیری پیش رو، از رهگذر « سیاق»، « قرینه مقابله»، « اصل تناسب جواب با سوال»، « تنزّل و علوّ معنایی» و « پرهیز از راهیابی تکلف به ساحت کلام الهی» به صورتی نوآورانه دیدگاه تفسیری نوینی را در خصوص معنای « هدایت» در این آیه شریفه به دست دهد.
پاسخگویی به مهم ترین اشکالات و ابهامات فراروی دیدگاه برگزیده از دیگر مباحث این نوشتار است.
Share/Save/Bookmark