امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیراز
پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «بررسی و نقد ترجمه های فارسی واژگان تکامد قرآن در 30 سال اخیر (ازحرف زاء تا غین)» در دانشکده علوم قرآنی شیراز دفاع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۲
کد مطلب: 9311
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیراز
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد متعلق به دانشجو صدیقه سادات عمرانی با موضوع «بررسی و نقد ترجمه های فارسی واژگان تکامد قرآن در 30 سال اخیر (ازحرف زاء تا غین)» در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.
دفاع از این رساله تحت داوری دکتر وفادار کشاورزی و با راهنمایی دکتر مجید صادقی مزیدی به پایان رسید و در آخر با نمره 17.25 در دانشکده پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
قرآن کریم، به عنوان آخرین کتاب آسمانی همواره مورد توجه مسلمانان و غیرمسلمانان بوده است. بنابراین شناخت قرآن و واژه های آن نقش مهمی در تدبر آیات و رسیدن به مقصود الهی دارد. در این میان واژگان تکامد، به علت کاربرد محدود آن در قرآن و دشواری دستیابی به معنای اصلی آنها چندان مورد بررسی بعضی مترجمان قرار نگرفته است.
در راستای آشنایی هر چه بیشتر قرآن پژوهان، این رساله به بررسی واژگان تکامد در قرآن اعم از اسم و فعل پرداخته و ضمن جستجوی آنها در منابع لغت و تفاسیر، در پی یافتن معنای صحیح برای این واژه ها از طریق تطبیق و یا عدم آن از منظر لغویان و مفسران است و در ادامه به بررسی ترجمه این واژگان در ترجمه های معاصر و در نهایت برگزیدن ترجمه دقیق برای آنها می باشد که بر مبنای روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
در ترجمه واژگان تک - کاربرد(تکامد)، روش اکثر مترجمان معنایی بوده و صرفاً واژه را به صورت تحت اللفظی ترجمه نکرده بودند.
برخی از اشکالات موجود در ترجمه ها این بود که، برخی مترجمان گاهی واژه های تکامد را بدون ترجمه رها کرده و خود واژه را در ترجمه آن آورده اند؛ ضمن اینکه گاهی مشاهده شد که واژه تکامد در ترجمه آیه هیچ نقشی نداشته و حذف گردیده است. در برخی موارد نیز مترجمان نتوانسته بودند برای واژه معادل صحیحی پیدا کنند.
در تقسیم بندی واژگان تکامد به دو گروه اسمی و فعلی مشخص شد که در مجموع ۳۰ اسم و ۶ فعل بررسی شده بیش از نیمی از مترجمان به ترجمه صحیح واژه اشاره کرده اند و این آمار حاکی از آن است که مترجمین عملکرد مشابهی در هر دو دسته داشته اند.
Share/Save/Bookmark