امتیاز مثبت
۴
 
ویژگی های انسان کامل از دیدگاه قرآن؛
انسان کامل کیست؟
شناخت انسان کامل از دو راه ممکن است...
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: 1167
 
 
مقدمه :
شناخت انسان کامل از دو راه ممکن است:
۱- یک راه این است که ببینیم قرآن در درجه اول و سنت در درجه دوم انسان کامل را با بیانات خودشان چگونه توصیف کرده اند ، حالاولو بتعبیر انسان کامل نیست ، به تعبیر مسلمان کامل مومن کامل ولی خوب معلوم است که مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است ، مومن کامل یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است و باید ببینیم که قرآن و یا سنت انسان کامل را با چه مشخصاتی بیان کرده اند و چه خطوطی برای سیمای انسان کامل کشیده اند و از قضا ، چه در قرآن و چه در سنت ، در این زمینه بیان زیاد داریم .
دومین راه اینست که افرادی عینی از انسانها ، افرادی که مطمئن هستیم که اینها ساخته شده اند ، آنچنان که قرآن می خواهد و آنچانکه اسلام می خواهد ، یعنی انسانهای وجود عینی ، انسانهای کامل اسلامی ، چون انسان کامل اسلامی فقط یک انسان ایده آلی و خیالی و ذهنی نیست که هیچوقت در خارج وجود پیدا نکرده باشد ، نه – در خارج زیاد هم وجود پیدا کرده است ، هم جد اعلای اعلاء و هم یک درجه پایین تر و دو درجه پائین تر از آن .

پیغمبر اکرم ( ص ) و امام علی ( ع) نمونه های یک انسان کامل هستند .
تعریف قرآنی انسان :
پیش از تعریف قرآنی انسان به حد تام ، ذکر چند مقدمه لازم است :
۱- قرآن روشنگر هر چیزی است : ( تبینا لکل شی ء) بنابراین بیان حدود اشیاء و ارائه ی تفسیر و تبیین درستی از آن ها در فرهنگ قرآن کریم هست .
شاید قرآن تبیین برخی از ایثار را به عهده ی عقل برهانی یا نقل معتبر گذارده باشد ؛ ولی خطوط کلی هستی هر چیزی مبدأ آغازین و غایت نهایی آن را بیان فرموده است .۱
۲- تفسیر و تبیین قرآن درباره ی اشیاء با تازگی همراه است و تنها تأیید نیست . چنین نیست که قرآن صرفاً همان چیزی را تأکید کند که عقل بشر به تنهایی آن را می فهمد زیرا قرآن پیامهای گوناگونی دارد که در آن ها نوآوری دارد .مقصود از نوآوری تعلیم مطلبی است که هرگز در قلمرو قدرت بشر تا دامنه معاد قرار نمی گیرد .۲
یعنی خدای سبحان با قرآن مطالبی را به جوامع بشری یاد می دهد که آن ها این مطالب را نه به تنهایی می دانند ونه می توانند از همنوعان خود بیاموزد بلکه این مطالب آسمانی است و فقط از راه وحی به دست می آید . بنابراین قرآن تبیین کننده ی اشیاست و در این تبیین هم نوآوری دارد .۳
۳- از آنجا که از مهمترین رسالات قرآن ، تبیین انسان است که در پرتو آن انسان تکمیل و تربیت می شود ، باید تعریف انسان را از دیدگاه قرآن دانست .۴
۱.عبدالله-جوادی آملی-تفسیر انسان به انسان-مرکز نشر اسراء-ص۱۳۶
۲.همان-ص۱۳۶و۱۳۷ ۳.همان ۴.همان ص ۱۳۷
۴- انسان در عرف توده مردم ، حیوان ناطق است : جانوری است که سخن می گوید و می اندیشید . منظور از حیوان ناطق همان نفس دارای اندیشه ی علمی و انگیزه ی عملی است .۱
قرآن کریم این تعریف را کامل نمی داند ، زیرا بسیاری از افراد «حیوان ناطق » در فرهنگ قرآن « انسان » نیستند و خداوند تعالی از اینها با عناوینی نظیر انعام و شیاطین یاد می کند .۲
( ان هم الا کالا نعم بل هم اضل سبیلا )۳ اینان در بی عقلی پس مانند چهار پایانند بلکه داناتر و گمراه ترند .
( شیطین الانس و الجن )۴ از شیطانهای انس و جن دشمنی در مقابل برانگیختیم . پس اگر چیزی جزو چهارپایان یا دیو و اهرمن بود ، انسان نیست .
انسان کامل از دیدگاه قرآن
قرآن کریم درباره ی انسان کامل می فرماید : ( و اذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه ... و علم آدم الاسناء کلهائم عرضهم علی الملائکه فقال أتبئونی باسماء هولاء ان کنتم صادقین )۵ و آن گاه بر آدمیان نعمت ارزانی شد که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی قرار خواهم داد فرشتگان چون می دانستند که موجودی که در زمین زندگی زندگی می کند روی به تبهکاری می آورد گفتند : آیا در زمین کسانی را می گماری

۱-جوادی آملی – تفسیر انسان به انسان – مرکز نشر اسراء – ص ۱۳۶ ۲.همان
۳.سوره فرقان آیه ی ۴۴ ۴.سوره ی انعام آیه ی ۱۱۲ ۵.سوره بقره آیات ۳۰ و ۳۱
که در آن فساد می کنند و خون ها می ریزند در حالیکه ما همراه با ستایش تو ، تو را تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم ؟گفت : من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید و نام همگان را به آدم آموخت . سپس آنان را برفرشتگان عرضه کرد و گفت : اگر راست می گویید که شما شایسته ی مقام خلافتید مرا از نام آن با خبر کنید .۱
خداوند سبحان می فرماید « انی جاعل فی الارض خلیفه » اینطور نیست که درباره ی جانشین ، خلیفه و نماینده ی الهی کسی حق دخالت داشته باشد « انی » یعنی این کار به دست من است .۲
«جاعل » اسم فاعل است یعنی همواره من این کاره ام ، عالم امکان بدون خلیفه الله اماکن ندارد و خلیفه و جانشین باید به صفات مستخلف عنه متّصف باشد .۳
بر این اساس فرمود ( و علم آدم الاسماء کلها ) حرف از تعلیم است آن هم « الاسماء » با الف و لام جمع با تأکید «کلها» عرض نیست تعلیم است به ملائکه که رسید فرمود « ثم عرضهم » عرض اسماء است ، معرض ارائه دادن غیر از تعلیم است . بنابراین آنکه خلیفه است همه ی اسمای تکوینی را داراست نهتنها داناست با دانا بودن اسماء کسی خلیفه الله نمی شود باید دارا باشد تا بتواند در ماده ی کائنات تصرف کند .۴
انسان کامل واسطه ی بین حق تعالی و خلق است
انسان کامل معصوم برزخ و بین وجوب و امکان است . او واسطه ی بین حق و خلق است زیرا به سبب او فیض حق و مدد الهی که سبب ماسوی الله به همه ی عوالم
۱.طباطبایی – سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص ۳۳۰
۲.همان ۳. همان ۴. همان
ملک و ملکوت می رسد اگر این برزخیت او که با طرفین مغایر نیست ، نباشد ، هیچ شی ء ای از عالم ، مدد الهی را نمی پذیرد زیرا مناسبت و ارتباط نیست تا مدد الهی به آن ها برسد .۱
کمال بهشت به انسان کامل است
انسان کامل آن انسان بالفعلی است که هر کس به او قرب و همجواری داشته باشد در تخلص به اخلاق ربوبی و در اتصاف به صفات الهی ، متخلص و متصف می شود اگر کمال انسان ها به بهشت است کمال بهشت به انسان کامل معصوم است .۲
جناب ابن سینا می فرماید :«کمال عالم کیانی و کونی در این است که انسان کامل در او باشد »۳
انسان کامل مظهر اسم « الله » است
انسان کامل معصوم اسم مبارک الله است ، اسم الله کعبه ی همه ی اسمای حسنای الهی است قبله ی همه ی اسماء است و انسان کاملی که مظهر اسم « الله » است او نیز قبله ی همه ی مظاهر است زیرا مظهر اسم « الله » اتم مظاهر است .۴
بر مبنای خیلی محکم حضرات اهل عرفان : رب مطلق بی مظاهر راه ندارد و اسماء بی مظاهر نمی شود لذا اسم « الله » هم هیچ وقت بی مظهر نخواهد بود بر این اساس جهان نشئه ی عنصری هیچ وقت خالی از انسان کامل معصوم مظهر اسم « الله » نیست ، که از او تعبیر می کنند به قطب عالم امکان ، همیشه این خلیفه ی حق تعالی و مظهر اسم « الله » در نشئه ی عنصری باید باشد .۵

۱.طباطبایی – سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص ۳۳۱
۲.همان-ص۳۱۶ ۳. همان ۴. همان ص ۳۱۵ ۵. همان
جامع ترین کتاب الهی انسان کامل است .
اگرچه همه ی موجودات عالم کتاب الهی اند ولی انسان کامل جامع ترین کتاب الهی است ، بزرگترین و منظم ترین و شریف ترین و لطیف ترین مرآت حق نما ، جان پاک انسان به عصمت رسیده است زیرا کمال طهارت عصمت است و کمال عصمت وجود مقدس خاتم انبیاء علیه السلام است که یک دانه ی انسان است ، در نظام هستی کمال انسان است ، کمال عصمت است کمال طهارت است ، کمال نبوت است کمال ولایت است .۱
انسان کامل مبین حقایق اسماء است
انسان کامل معصوم مبین حقایق اسماء است ، یعنی آگاه به سر القدر آن هاست و سرالقدر احکامی است که بر اعیان ثابته مترتب است ، لذا انسان کامل مبین حقایق مبین حقایق اسما است و به سر القدرشان، به تار و پدشان به سرشته شان و احکامی که بر آن ها مترتب است بیان می نماید ، چه احکام تکلیفی و چه احکام تکوینی .۲
انسان کامل از ابتدا معصوم است
انسان کامل معصوم ، جانشین کسی است که « لا یشغله سمع عن سمع ، یا من لا یمنعه فعل ، یا من لا یلهیه قول عن قول ، یا من لا یغلطه سوال عن سوال ، یا من یحجبه شی ء عن شی ء»۳ لذا در حریم قدسی انسان کامل غفلت ، نسیان ، سهو ، ندانستن ،

۱-همان – ص ۳۱۷ ۲- همان ص ۳۱۸
۳. مفاتیح الجنان ، دعای جوشن کبیر
نفهمیدن ، ندیدن ، بی توجهی ، حالت انتظار و مانند اینها اصلا راه ندارد . بر این اساس انسان های کامل از ابتدا مطلقاَ معصوم اند ، در سکوتشان ، در قول شان ، در قعودشان ، در تمام شئون وجودی شان معصوم اند .۱
انسان کامل میزان عدل و داد انسانی است
انسان کامل معصوم ، میزان و معیار عدل و داد انسانی است . صاحب تعین اول و در عصر خود امام کل است .۲
وجود مبارک امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام خود را به عنوان قطب معرفی نموده است .
« واعلمو ان دار الهجره قد قلعت باهلها و قلعوابها و جاشت جیش المرجل و قامت القنه علی القطب .. »۳
امام معصوم قطب است ، محور است ، این مقام تجزیه بردار نیست ، بیش از یک نفر نمی تواند باشد .۴
انسان کامل به تار و پود کتاب هستی آگاهی دارد
انسان کامل معصوم صعوداً به مرتبه ای می رسد و می فهمد و نائل به مقامی می شود که کتاب نظام هستی را به خوبی و با بهترین وجه مطالعه می کند درباره ی « اول

۱. طباطبایی – سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص ۳۲۷ ۲. همان ص ۳۲۸
۳. نهج البلاغه ، نامه ی اول . ۴. همان
ما خلق الله العقل »می فرماید : « و انا العقل » درباره ی مقام خود خبر و اینگونه اخبار درباره ی خود بیان حدیقف برای او نیست .۱
جامعیتی که انسان کامل دارد هیچ یک از ملائکه هم ندارد ، احدیتی که او دارد آنها ندارند، و حدتش فوق و حوادت آنهاست ، کثرتش هم فوق کثرات آن هاست ، کثرتی است که وحدت احدی یافته و به همه ی اسمای تکوینی آگاهی پیدا می کند .۲
انسان کامل سراج منیر است
انسان کامل معصوم عقل محض است ، قرآن او را سراج منیر معرفی کرده است (وداعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا )۳ از آن جهت که او در تاریکی های افکار بشری و پندارهای بشر می درخشید و نور می دهد سراج منیر است . همان طور که آفتاب نور می دهد و رابطه ی دیدن اجسام است ، انسان کامل نیز واسطه برای عقل است ، برای دیدن ارواح و معانی و حقایق است .۴
خداوند سبحان حافظ و راصد انسان کامل است .
انسان کامل عالم به غیب است ( عالم الغیب فلا یظهر علی غبیه احد الا من ار تضی من رسول فانه تسلک من بین یدیه و من خلفه رصداَ »۵
او دانای غیب عالم است و هیچکس را بر غیب خود آگاه نمی کند مگر آن کسی را که

۱.طباطبایی – سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص۳۲۸ ۲.همان ۳. سوره احزاب آیه ی ۴۶
۴.طباطبایی – سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص۳۲۰ ۵. سوره جن آیات ۲۶ و ۲۷
به پیامبری برگزیده است که فرشتگان را پیش رو و پشت سر او می فرستد ( تا اسرار وحی را شیاطین به سرقت گوش نربایند )۱
به یک وجه از معنا که ضمییر « فانه » به حق تعالی برگردد ، این است که مقام شامخ معصوم و سفیر الهی ، اقتضا می کند که خداوند سبحان نگهدار و حافظ اوست ، که او معصوم و مصون است ،؛ این مقام بسیار بلندی برای انسان کامل معصوم است ، پس گذشته از عالم به غیب بودن ، معصوم بودن حجت خدا نیز از این آیه فهمیده می شود .۲
انسان کامل اگر مرد باشد مظهر عقل کل و اگر زن باشد مظهر نفس کلی است .
انسان کامل اگر مرد باشد ، مظهر و صورت کل است و اگر زن باشد مظهر و صورت نفس کل است . براین اساس وجود مبارک سیدالاوصیاد و سر الانبیا و المرسلین ، امیرالمومنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام صورت و مظهر عقل کلی علی الوجه الاتّم می باشد و حقیقت ام الکتاب سیده ی نساء العالمین حضرت فاطمه علیه السلام صورت و مظهر نفس کلی علی اوجه الاتم می باشد .۳
انسان کامل همیشه در عالم است
انسان کامل معصوم همیشه در عالم هست و بیش از یک شخص نیست ، به جهت اینکه تمام موجودات عالم امکان همچون یک شخص است و انسان کامل قلب آن شخص می باشد . از آن جا که که هیچ شخصی بدون قلب نمی تواند باشد لذا در عالم همیشه انسان کامل خواهد بود و چون هر شخص یک قلب بیشتر ندارد در عالم هم یک انسان کامل بیشتر نیت
۱. سوره ی جن آیات ۲۶و ۲۷
۲. طباطبایی-سیدعلی-انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص۳۲۲ ۳. همان ص ۳۲۵
در عالم دانایان بسپارند اما آن که قلب عالم است یک بیش نیست ، چون آن یگانه ی عالم از این نشئه در گذرد ، یک دیگر به مرتبه ی او ، به جای وی نشیند تا بیش نیست ، چون آن یگانه ی عالم از این نشئه در گذرد ، یکی دیگر به مرتبه او ، به جای وی نشیند تا عالم بی قلب نباشد.۱
برای اینکه انسان کامل و یگانه ی عالم اسامی بسیاراست : پیشوا – هادی – مهدی – دانا – بالغ – کامل – مکمل – امام – خلیفه – قطب – صاحب زمان – آیینه ی گیتی نما – اکسیر اعظم و ...۲
انسان کامل غرض آفرینش است.
انسان کامل معصوم ، غرض آفرینش است ، برای اینکه خداوند سبحان فرمود : ( و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون )۳ « و من جنیان و آدمیان را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدم » یعنی « یعرفون » ، چرا که در حدیث قدسی فرمود « خلقت الخلق لکی أعرف » و چون هیچ موجودی جامعیت انسان کامل را که خلیفه است ندارد . پس هیچ موجودی هم به قدر انسان کامل ، معرفت به حق تعالی ندارد .۴
هیچ گاه زمین خالی از حجت نمی شود .
غایت حرکت ایجادی ، ظهور حق در مظهر تام مطلق است که شامل جمیع جزئیات مظاهر است . این مظهر تام مطلق انسان کامل معصوم است که عالم ، صورت حقیقت اوست و خود غایت حرکت ایجادی است ، لذا هیچ گاه زمین خالی از حجت نمی شود .
۱.طباطبایی-سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص۳۲۶ ۲. همان
۳.سوره ی ذاریات آیه ی ۵۶ ۴.طباطبایی – سیدعلی-انسان کامل-انتشارات مطبوعات دینی-ص۳۳۱
بر همین اساس انسان کامل معصوم این کون جامع ، خلیفه ی الله است ، یعنی حافظ خلقتش می باشد ، پس همواره عالم ، تا این انسان کامل در او وجود دارد ، محفوظ است.۱
انسان کامل منبع جمیع علوم و اسرا عالم اند
انسان های کامل و امامان معصوم علیه السلام منبع جمیع علوم و معدن تمام اسرار عالم اند ، این ذوات قدوسی ، رؤسای ارباب شریعت و ائمه ی اهل طریقت می باشند ، این وجودات عرشی ، خلفای الهی در زمین و آسمان ، مظاهر کبریا و جلال الهی در ملک و ملکوت اند ، اگر این ذوات عرشی در نظام هستی نبودند ، نه آسمان ها قائم و نه زمین ها ثابت ، و نه در بین این ها مخلوقاتی موجود می شدند . لذا معاد همه ی موجودات توسط انسان کامل تحقق پیدا می کند .۲
( کما بدا کم تعودون )۳ همین گونه به سوی او باز می گردید . ( بکم فتح الله و بکم بختم ، و ایاب الخلق الیکم )۴
هیچ نشئه ای ظهور انسان کامل را در عوالم دیگر باز نمی دارد .
برای انسان کامل معصوم ، هیچ نشئه ای حجاب نیست ، از برای ورود و دخول در عوالم دیگر . یعنی هیچ نشئه ای ظهور انسان کامل را در عوالم دیگر باز نمی دارد .

۱.طباطبایی-سید علی – انسان کامل-انتشارات مطبوعات دینی –ص۳۳۱
۲.همان ۳۳۲ ۳.سوره اعراف آیه ی ۲۹
۴. مفاتیح الجنان ، زیارت جامعه ی کبیره
بنابراین سر اخبار او از غیب این است که آن ذات قدسی در هر مرحله ی وجود که قرار گرفته باشد . هم قبلش را می خواند هم بعدش را ، چون سلسله ی نظام هستی به هم پیوسته است . آن چنان که به قدر یک میکرون تجاوز و انحراف و خطا در آن راه ندارد .۱
لذا هر مرحله ی آن را بتواند درست بخواند ، یقیناً به قبل و بعد آن هم پی می برد . بر این انسان کامل معصوم که حفر جامع الهی ، در هر عالمی کر باشد ، می تواند در عوالم دیگر ظهور کند ، هیچ مانع و حجابی برای او نیست . این مطلب مهم و این اصل اصیل را اهل معرفت در صحف عرفانی تحت عنوان « ظهورات کمل در عوالم » مطرح و تبیین می کنند .۲
انسان کامل سرالقدر اشخاص را می خواند .
انسان های کامل معصوم ، مجلای فیض حق تعالی تعالی اند و دیگر مردم به وسیله ی این ذوات قدسی نور وجود و فیض هستی می گیرند .۳
حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود : « فانا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا » براین اساس انسان کامل هویت اشخاص را ، نهانخانه ی اشخاص را ، سرالقدر اشخاص را می خواند .۴
انسان کامل خزانه دار اسرار الهیه است .
انسان کامل معصوم ، حافظ و خزانه دار اسار الهیه است ، خزاین و اسرار الهیه به

۱.همان ص ۳۲۹ ۲. همان
۳. همان ۴.نهج البلاغه ، نامه ی ۲۸

طور تفصیل در عالم وجود ، بطور جمع در انسان کامل مطوی است . هنگامیکه انسان کامل از دنیا منتقل شد و کسی نباشد که به کمال او وقف باشد . اسرار الهیه با او به آخرمنتقل می شود .۱
انسان کامل قلب عالم امکان است .
انسان کامل معصوم که متصف به اسماء و صفات الهی می باشد ، قطب عالم امکان است قطب تعدد بردار نیست ، در هر زمانی قطب یکی است ( لیس کمثله شی ء ) ۲
هیچ چیزی مانند او نیست . او امام همه و قبله ی همه است ، همه دارند به سوی او می روند ، او دوم ندارد ، البته به این معنا نیست که انسان کامل ، این مخلوق مثل خداوند سبحان است بلکه مراد از مثل ، مثال و مظهر است ، یعنی حجت خدا ، انسان کامل معصوم ، قطب ، آن کسی است که او دومی ندارد ، تجزیه بردار نیست ، اختصاص به شخص واحد ندارد .۳
اول چیزی که از عالم متعین شد عین انسان کامل بود
اول چیزی که از عالم متعین شد ، عین انسان کامل بود به حجت مظهر اسم الله بودن و جامعیت او همه ی اسمای را ، به لحاظ این که اول اثری که حاصل شد ، از نفس رحمانی ، تنفیس اسم الله بود ود ، بعد اسمای کلیه مانند رحمان و رحیم .۴


۱.طباطبایی – سید علی – انسان کامل – انتشارات مطبوعات دینی – ص ۳۲۹
۲.شوره ی شوری آیه ی ۱۱
۳.طباطبایی – سید علی – انسان کامل-انتشارات مطبوعات دینی-ص۳۲۹ ۴. همان ص ۳۳۲
انسان کامل از منزل سراح مطلق است .
انسان کامل معصوم که در همه ی احوال خدا را می پرستد و همه ی شئون زندگی او عبادت حق تعالی است ، عالم به وجود او محفوظ است و به برکت او دنیا خراب نمی شود و اهل آن مادامی که انسان کامل معصوم در میان آنهاست ، مستأصل نمی گردد . چه این که انسان کامل معصوم را منزل سراح مطلق در عوالم ملک و ملکوت است . خصوصا هنگام بعثت و دعوت خلق به سوی حق تعالی .
انسان کامل روح عالم است.
خداوند سبحان در انسان کامل معصوم جمیع اسمای الهیه و جمیع حقایقی را که در عالم کبیر ظاهر شده است ایجاد فرمود و به اعتبار این جمعیت اسمائی و حقایق ، او را روح عالم قرار داد و از حجت کمال صورتش ، عوالم علوی و سفلی را مسخر او گردانید . همچنان که در عالم هیچ چیزی نیست که مسخر انسان کامل معصوم نباشد ، تسخر عالم انسان کامل را ، به منزله ی تسبیح حق سبحانه و تعالی است و این را انسان کامل که صاحب کشف و عیان و اهل ذوق و وجدان است در می یابد .
شناخت انسان کامل کار انسان کامل است .
شناخت انسان کامل معصوم که مظهر جمیع اسماأ و صفات الهیه است ، کار انسان کامل است والا غیر کامل از عهده ی وصف و تعریف انسان کامل برنمی آید فقط در مفهوم اسمی چیزی نمی فهمد .

۱. همان ص ۳۳۲ ۲. همان ص ۳۳۳
۲. همان ص ۳۱۱
نتیجه :
انسان کامل تنها یک انسان ایده آل نیست .
ما در این عالم نمونه های از انسان کامل را شاهد بوده ایم ، امام علی ( ع ) و نیز پیامبر اکرم ( ص ) نمونه های یک انسان کامل هستند .
انسان خود می تواند درهای معنویت را به روی خود باز کند و این کار ناشدنی نیست .
انسان موجودی است که همیشه خواستار همه چیز بوده اما کسب دارای های محدود او را ارضا نکرده و نمی کند چرا که انسان در ذات خود خواستار کمال است بنابراین انسان خواسته یا ناخواسته دانسته یا نادانسته به دنبال خداست خدایی که کمال مطلق است و نیازهای او را ارضا می کند ...


منابع

۱-نام کتاب- انسان کامل و معرفت امام و امامت در کلمات دربار حضرت ثامن الحج علی بن موسی الرضا(ع) .
نویسنده – سید علی طباطبایی – مطبوعات دینی .
ویراستار- محمد بدیعی .
چاپ اول ، بهار۱۳۸۶ .
چاپ دوم ، زمسات ۱۳۸۶ .
۲-کتاب تفسیر انسان به انسان .
نویسنده، آیه الله جوادی آملی تحقیق و تنظیم ، حجه الاسلام محمد حسین الهی زاده .
ویرایش –حجه الاسلام سعید بنی علی .
ناشر – مرکز نشر اسراء نوبت چاپ:مرکز چاپ و انتشارات اسراء .
سال نشر – مهرماه ۱۳۸۴ .
Share/Save/Bookmark