امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله مشترک مدیرگروه و معاون دانشکده علوم قرآنی آمل در دو فصلنامه پژوهش ديني
مقاله مشترک مدیرگروه و معاون دانشکده علوم قرآنی آمل در شماره 40 دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی، پژوهش ديني در بهار و تابستان 1399 چاپ و منتشر شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴
کد مطلب: 11023
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از آمل، مقاله مشترک دکتر سيده فاطمه سليمي مدير گروه دانشکده علوم قرآني آمل نويسنده مسئول با همکاري دکتر سيد عبدالله اصفهاني معاون آموزش دانشکده و دانشجو فاطمه حسن نژاد با عنوان «مؤلفه معنايي واژة "انفاق" در گفتمان قرآن کريم با تأکيد بر روابط همنشيني» در شماره ۴۰ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش ديني در بهار و تابستان ۱۳۹۹ چاپ و منتشر شد.
Share/Save/Bookmark