امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان « بررسی و نقد ترجمه «محمدکاظم معزی» از قرآن کریم در نحوه برگردان صور خیال در سوره های مکی(مطالعه موردی: بررسی ترجمه مجاز و کنایه)» برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب: 10862
 
 
به گزارش پایگاه قـرآنی دانشگاهی ایحا از كرمانشاه، جلسه دفاعیه دانشجو فاطمه مرادی رشته تحصیلی تفسیر و علوم قرآن مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و نقد ترجمه (محمدکاظم معزی) از قرآن کریم در نحوه برگردان صور خیال در سوره های مکی(مطالعه موردی: بررسی ترجمه مجاز و کنایه)» با راهنمایی دکتر مسعود اقبالی و داوری دکتر صمد اسمی قیه باشی با نمره ۱۸ و درجه بسیارخوب به صورت مجازی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد.
در بخشی از این پایان نامه می خوانیم:
علم بیان علمی است که به یاری آن می توان یک معنا را به شیوه های گوناگون، با وضوح و خفای متفاوت ادا کرد. یکی از دلائل اعجاز قرآن کریم، بیان ادیبانه و هنرمندانه معانی و مفاهیم است. قرآن کریم شامل تعابیر زیبا و خودنمایی صنایع ادبی و بلاغی در آن است، به همین جهت تعیین معنای مقصود و مراد الفاظ در گرو شناخت قرائن و اسلوب‌هاست و غفلت از آن خطای ترجمه را در پی دارد. یافته های به دست آمده روشن می سازد که سور مکی قرآن، در بردارنده جلوه های بلاغی زیادی چون «مجاز، استعاره و کنایه» است که ضروری است در ترجمه قرآن مدنظر قرار گیرد.
پژوهش حاضر در قالب چهار فصل سعی در بررسی، تحلیل و نقد ترجمه «محمدکاظم معزی» از قرآن کریم در نحوه برگردان صور خیال در سور مکی را دارد و در صدد است شگرد و شیوه مترجم در برگردان صور خیال، با تمرکز بر«مجاز، استعاره و کنایه» را مورد نقد و تحلیل قرار دهد. به این بیان که وجود هرکدام از اسلوب های زیباشناختی معانی در قرآن کریم نیز باعث رونق و زیبایی آیات شده است که در ترجمه باید به آن توجه شود.
لذا در نهایت می توان چنین استنباط کرد که ترجمه محمدکاظم معزی تحت الفظی و واژگانی است؛ مترجم ممکن است در کنار نقاط قوت در برگردان ظرافت های زیباشناسانه الفاظ کریم، موارد ضعف نیز داشته و توفیق کافی به دست نیاورده باشد؛ و انعکاس جلوه های زیبایی شناسی صور خیال در ترجمه های قرآنی در جذب مخاطب و بهره مندی او از ظرافت های زبانی قرآن نقش اساسی دارد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است.
مهمترین سرفصل‌های این پایان‌نامه عبارتند از:
۱. مفاهیم شامل بیان، بلاغت، مجاز، استعاره، کنایه
۲. اسلوب زیبایی شناختی مجازهای قرآنی
۳.اسلوب زیبایی شناختی استعاره‌های قرآنی
۴.اسلوب زیبایی شناختی کنایه‌های قرآنی
Share/Save/Bookmark