امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در مشهد
جلسه دفاع از پایان نامه «حوزه معنایی قوت و ضعف در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب: 8810
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از مشهد، جلسه دفاع از پایان نامه «حوزه معنایی قوت و ضعف در قرآن کریم» با نگارش بي‌بي مرضيه مهديزاده طرقدري دانشجوی رشته علوم قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر کبری راستگو و داوری دکتر محمدعلی طاهری‌نژاد در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.

این پایان نامه با نمره ۱۹ و درجه عالی در دانشکده علوم قرآنی مشهد پذیرفته شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
کاربست الگوی «حوزه‌های معنایی» به عنوان یکی از الگوهای نوین در مطالعات معناشناختی علوم قرآنی، نقش بسزایی در دستیابی به معانی دقیق واژگان این کتاب الهی و شناخت انسجام و ارتباط سیستماتیک مفاهیم آن دارد. با توجه به مسئلۀ محدودیت‌های گزینشی واژگان نسبت به یکدیگر، در زبان قرآن کریم، که محدود به متنی مشخص و ثابت است، همانند هر متن دیگری، امکانات ترکیب و همنشینی محدود و مقید است؛ لذا کاربست نظریۀ حوزۀ معنایی به عنوان ابزاری جهت تعیین مفاهیم هم‌حوزۀ یک ساختار زبانی و تشخیص چرایی محدودیت‌های گزینشی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بدین تصور، پژوهش حاضر بر آن است که حوزۀ معنایی دو مفهوم قوت و ضعف را در کاربرد قرآنی مشخص نماید و با تکیه بر روش توصیفی_تحلیلی و کاربست رویکرد معناشناختی در مقام پاسخگویی به این سه پرسش اساسی برآید که واژگان هم‌حوزۀ دو مفهوم قوت و ضعف در محور همنشینی کدام‌اند و تعیین این واژگان با چه معیاری امکان‌پذیر شده است و هدف از تعیین واژگان هم‌حوزه چیست؟ داده‌ها و گزاره‌های قرآنی حاکی از آن است که واژگان "بأس"، "شدت"، "ربط"، "رکن"، "عزت"، "غلبه" و "متین" جزء واژگان هم‌حوزۀ مفهوم قوت در محور همنشینی به‌شمار می‌آیند و مفاهیم "استکانت"، "استکبار" و "وهن" حوزۀ معنایی مفهوم ضعف را در محور همنشینی شکل می‌دهند. همچنین تعیین واژگان هم‌حوزه از طریق کاربست الگوی تجزیه‌مدار تحلیل مؤلفه‌ای میسر گردید. این الگو با تجزیۀ یک مفهوم به واحدهای معنایی کوچک‌تر می‌تواند تفاوت‌های ممیزانۀ واژگان هم‌حوزه و محدودیت‌های گزینشی هریک از آن‌ها را مشخص نماید.
Share/Save/Bookmark