امتیاز مثبت
۲
 
کسب رتبه سوم توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی قم در دوره «ایران1435»
دانشجویان بسیجی دانشکده علوم قرآنی قم در دوره «ایران ۱۴۳۵» که یک دوره مطالبه گری مسأله محور است و توسط قرارگاه شهید احمدی روشن برگزار می شود رتبه سوم را کسب کردند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۴
کد مطلب: 10684
 
به گزارش ایحا، محمدحسین ابراهیمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی قم گفت: دوره «ایران ۱۴۳۵» توسط قرارگاه شهید احمدی روشن استان تهران برگزار شد که در این دوره دو تیم از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی قم در دو بخش شفافیت و مالیات بودجه با دانشجویان دانشگاه های استان تهران به رقابت پرداختند و در بخش شفافیت رتبه سوم را کسب کردند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی قم در این باره توضیح داد: ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ظرفیت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ برای نقش آفرینی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ؛ ارتقا سطح توانایی های فعالان دانشجویی در تحلیل مسائل کشور، مسأله یابی و نقش آفرینی در آنها تأثیر بسزایی در سرنوشت کشور دارد. از اﯾﻦ رو ﻗﺮارﮔﺎه دانشجویی ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی روﺷﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای دوره «ایران ۱۴۳۵» که یک دوره مطالبه گری مسأله محور است تلاش می‌کند به توانمندی و نقش آفرینی دانشجویان درعرصه مسائل اساسی کشور بپردازد.
ابراهیمی گفت: شرکت کنندگان این دوره از ﻓﻌﺎﻟاﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و به طور خاص اعضای علمی یا اقتصادی این تشکل‌ها هستند که در مدت سه روز با برخی از مهم ترین مسائل کشور در حوزه های مختلف و هم چنین شیوه های نقش آفرینی تشکل های دانشجویی در این مسائل آشنا می شوند.
وی با اشاره به فعالیت محوربودن این دوره آموزشی عنوان کرد: بخش زیادی از آموزش های مورد نظر در خلال فعالیت های گروهی به شرکت کنندگان منتقل می شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی قم ابراز کرد: از جمله اهداف دوره می توان به ﺗﻘﻮﯾﺖ قدرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎلان داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر، آشنایی با مسائل اساسی کشور در حوزه های مختلف، تقویت مهارت مسأله یابی و عمیق شدن در مسائل، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی اشاره کرد.
وی در پایان یادآور شد: این دوره آموزشی با موضوعات شفافیت، مالیات و بودجه و آموزش عالی برگزار شد.
Share/Save/Bookmark