امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیرز
پایان نامه «نقش زن در تحقق حیات طیبه و موانع آن از منظر قرآن و روایات در دانشکده علوم قرآنی شیراز دفاع شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۹
کد مطلب: 11124
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی شیرز
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاعیه دانشجو معصومه حسن آبادی رشته تحصیلی تفسیر و علوم قرآنی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «نقش زن در تحقق حیات طیبه و موانع آن از منظر قرآن و روایات» با راهنمایی دکتر علی‌محمد ساجدی و داوری دکتر زینب روستائی در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد و با درجه بسیار خوب پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
هدف پژوهش بررسی نقش زن در تحقق حیات طیبه و موانع آن از منظر قرآن و روایات بود. طرح پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود که برای تفسیر داده های متنی استحصال شده از متون اسلامی و از طریق فرآیندهای طبقه بندی نظام مند، کدگذاری و مضمون سازی مورد استفاده قرار گرفت و به منظور تامین اعتبار پذیری و اعتماد پذیری یافته ها نیز از تکنیک همسو سازی استفاده گردید.
یافته ها نشان داد که ایفای نقش زن در تحقق حیات طیبه مبتی بر دو پیش فرض بنیادی «ایمان» و «عمل صالح»، شاخص های هیجده گانه و در ساحت های دوازده گانه حیات فردی، خانوادگی، اجتماعی، زیستی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، نظامی، زیست محیطی، هنری و مجازی می باشد. مضافأ، براساس یافته های پژوهش ایفای نقش زنان در قلمروهای مذکور حیات بایستی با رعایت موازین شرعی و با در نظر گرفتن تفاوت های جنسیتی آنها با مردان باشد.
یافته ها همچنین نشان داد که موانع فردی با دو بعد جسمی و روانی و موانع اجتماعی با پنج بعد فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و تاریخی قابل بررسی هستند.
Share/Save/Bookmark