امتیاز مثبت
۱
 
برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع « نظام قرآنی تأمین اجتماعی» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۶
کد مطلب: 11297
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از قم، جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو علی زهراب با موضوع «نظام قرآنی تأمین اجتماعی» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
این جلسه با حضور مهدی عبداللهی پور به عنوان استاد راهنما، آقایان سید محمد نقیب و علی غضنفری به عنوان استادان مشاور و داوری آقایان محمود حکمت نیا، علی اصغر شعاعی وسکینه آخوند برگزار شد.
چکیده:
أمین اجتماعی، به عنوان حمایت جامعه از معیشت افراد، بر مبنای اصول و مبانی ارزشی جوامع سکولار سرمایه داری در غرب، نهادینه شد و سپس با الگوبرداری از آن، به جوامع اسلامی نیز ورود پیدا کرد. هدف نهادهای تأمین اجتماعی در مفهوم و تعریف رایج و سازمانی آن، محدود به تأمین جنبه های اقتصادی و حمایت معیشتی افراد جامعه است. محدود نمودن مفهوم و تعریف تأمین اجتماعی، تنها در تأمین نیازهای مادی و این جهانی افراد جامعه و الگوبرداری از نظام لیبرال سرمایه داری غرب در جوامع اسلامی، قابل تأمل است و به نظر می رسد، بتوان با توجه به آموزه های قرآن کریم، تعریف و مفهومی قرآن بنیان برای تأمین اجتماعی، تبیین نمود. پرسش این است که باتوجه به انسان شناسی و جامعه شناسی مطرح شده توسط قرآن کریم، از جمله بیان گذشته، حال، آینده و ضعف های انسان و نیز سنن حاکم بر جامعه و روابط اجتماعی، چه نیازها و برای کدام انسان و در کدام جامعه و بر اساس کدام اهداف و مبانی باید تأمین گردد؟ ضرورت این پژوهش، در عدم ارائه نظریه ای جامع، در حوزه تأمین اجتماعی با محوریت کرامت و سعادت هر دو جهانی انسان و تأمین حقوق اجتماعی قرآن بنیان اوست.
هدف از این پژوهش، تخطئه نهادهای تأمین اجتماعی در معنا و مفهوم سازمانی آن نیست؛ زیرا این گونه نهادها، براساس تعریف و اهداف سازمانی خود، خدمات ارزنده ای به جامعۀ هدف خود ارائه می دهند؛ بلکه هدف، نگاهی گسترده به تأمین اجتماعی، فراتر از تأمین معیشت این جهانی انسان است. ابزار بررسی پرسش و کشف پاسخ در این پژوهش، علاوه بر مستقلات عقلیه، منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، و در پیِ آن پردازش داده ها و توصیف و تحلیل آن است. از آنجا که، مهم ترین منبع، در این رساله، قرآن کریم است و پژوهش بر موضوعی خاص با عنوان تأمین اجتماعی متمرکز است، از روش تفسیر موضوعی با محوریت تأمین اجتماعی بهره گیری شده است و با توجه به هستی شناسی قرآن کریم به عنوان زیربنای شناخت انسان و اجتماع، نگاهی نو و قرآن بنیان به اهداف، مبانی و ویژگی ها و نیز گستره تأمین اجتماعی شده است.
مهم ترین نتیجه این پژوهش، توسعه ظرف تأمین اجتماعی به معیشت مادی و معنوی و فراهم آوردن امنیت، آرامش و سعادت دنیوی و اخروی انسان اجتماعی، براساس مفهوم قرآنی حیات طیبه و صیانت از عزت و کرامت خداداد اوست.
واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، نظام قرآنی، نظریه معرفتی، الگوسازی قرآنی، نظام ارزشی.
Share/Save/Bookmark