امتیاز مثبت
۱
 
بازدید دانشجویان دانشکده علوم قرآنی قم از موزه عبرت و باغ موزه دفاع مقدس