امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برادران در د
دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۴
کد