امتیاز مثبت
۰
 
اجرای رزمایش مواسات و همدلی با همکاری دانشکده علوم قرآنی بجنورد
اولین بسته ارزاق معیشتی با همکاری دانشکده علوم قرآنی بجنورد و اداره اوقاف و امور خیریه خراسانی شمالی بین نیازمندان توزیع شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ سا