آموزش سامانه های اینترنتی دانشگاه در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از زاهدان ، جلسه آموزش سامانه های ...