پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 2 تير 1399 ساعت 16:10 http://ihaa.ir/vdcgnz9q.ak9qz4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی -------------------------------------------------- جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد. متن : به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی، جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی پدیده گفت وگو در قرآن با کاربردشناسی فعل قال و مشتقات آن با نگارش آقای یعقوب باقری دانشجوی کارشناسی ارشد و با راهنمایی آقای دکتر عسگر بابزاده اقدم و داوری آقای دکتر حسین خامی کلقای در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.در چکیده این پایان نامه آمده است: قرآن کریم، معجزه الهی است که واژه ها را با ظرافت و لطافت خاصی به کار می گیرد و معانی فراوانی در پس الفاظ آن نهفته است. دریافت و درک این معانی از گذشته تا به امروز مراحل متعددی را پشت سر گذاشته است و هم اینک صاحب نظران حوزه زبان شناسی از منظر و زوایای جدیدی به کلام وحی نگریسته و زوایای متعدد اعجازگونه آن را به تصویر کشیده اند. زبان قرآن در یکی از حوزه های خود که انسان را مخاطب خود قرار داده است. بیان داستان ها و سرگذشت و حوادث انسان های مختلف است و به روش مستقیم و غیرمستقیم افراد و پدیده های مختلف را مورد خطاب قرار داده و با آن ها به گفت وگو می نشیند. بررسی فحوای این گفت وگوهای گوناگون حاکی از ظرافت ها و دلالت های بیشماری است که با دقت در آن می توان به بحث های فراوانی نشست. در گفتار حاضر، نویسنده بر آن است تا با بررسی چهارچوب گفت وگوهای قرآنی، لحن کلام، ملاحظه موقعیت سخن، ملاحظه مخاطب و ... دلالت ها و خواص این گفت وگو را به مخاطب عرضه کند. آنچه از این بررسی ها به دست می آید اینکه خداوند متعال در هر موقعیت گفت وگویی، رعایت حال تمام چهارچوب های تشکیل دهنده یک صحنه گفت وگوی را حفظ نموده و برای هر مخاطبی در هر موقعیتی لحن کلام و پیام خاصی را دنبال کند و معیارها و قواعدی را برای هر گفت وگوی متناسب را عوامل و اهداف خود در نظر بگیرد و تمام این ها حاکی از برتر بودن زبان قرآن و اعجاز گونگی آن دارد.