امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «بررسی گونه‌های روایات تفسیری حضرت علی (ع) در تفاسیر اهل سنت» برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 8736
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «بررسی گونه‌های روایات تفسیری حضرت علی (ع) در تفاسیر اهل سنت» با نگارش احمد حسینی دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.

این جلسه با حضور مهدی عبدالهی‌پور به عنوان استاد راهنما و حجت الاسلام محمد اکبری به عنوان استاد داور، در سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.

چکیده پایان نامه:
روش تفسیری اﻣﺎم علی (ع) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﻣـﺎ را در اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و روﺷﻤﻨﺪ از ﻗﺮآن رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ‌ﺳﺎزد. ﺿـﺮورت ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، وﻗﺘﻲ دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺷﻤﺎر ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ از رواﻳﺎت اﻳـﻦ اﻣﺎم ﻫﻤﺎم در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ذکر شده است. امیرالمومنین علی علیه السلام آگاه‌ترین و تواناترین فرد در زمینه تفسیر قرآن است و فریقین بر این نکته اذعان داشته‌اند و ایشان را تواناترین فرد در تفسیر قرآن می‌دانند.
وﺻـﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻗـﺮآن را ﺑﻪ روش‌ها و گرایش‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده که ﭼﺮاغ راه ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻧﻄﻖ درآورده و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه «ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺮآن» ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ آن دﺳـﺖ ﻳﺎزﻳـﺪه اﺳﺖ. ﮔﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﮋاﻧﺪﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺼـﺪاق واﻗﻌـﻲ آﻳـﺎت ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و راه را ﺑـﺮ ﺗﻔﻜـﺮات اﻧﺤﺮاﻓﻲ میﺑﻨﺪد. اﻣﺎم(ع) در مواجهه ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﻳﺎي ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي‌اﻧﺪ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ‌اي ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻗﺮآن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ (اشاری) و زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ زﻳﺒﺎ (ادبی) ﭼﻬﺮه از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻲدارد. آن ﺣﻀﺮت، در ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﻳـﻪ را ﺗﺒﻴﻴـﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻳﺎدﻛﺮد ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻳﺎت را ﺗﻔﺴﻴﺮ می‌کند.
کلیدواژگان: حضرت علی (ع)، روایت، تفسیر، اهل سنت.
Share/Save/Bookmark