امتیاز مثبت
۰
 
آغاز دوره تربیت مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی اصفهان