امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «آداب و آثار تعامل مثبت با سالمندان براساس آموزه های قرآنی»
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «آداب و آثار تعامل مثبت با سالمندان براساس آموزه های قرآنی» در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب: 9892
 
دفاع از پایان نامه «آداب و آثار تعامل مثبت با سالمندان براساس آموزه های قرآنی»
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو زهرا عباس بور رشته تحصیلی علوم قرآنی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «آداب و آثار تعامل مثبت با سالمندان براساس آموزه های قرآنی» با راهنمایی دکتر طاهره سادات طباطبایی امین و داوری دکتر محمد فراهانی در دانشکده علوم قرآنی تهران، برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۸ و درجه خوب پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
از هنجارهای مثبت اجتماعی که نزد همه جوامع پسندیده است، تعامل مثبت با دیگران به ویژه با سالمندان است. مکتب اسلام و اهل بیت(ع) بر تعظیم، تکریم و احسان به سالمندان تأکید فراوان دارد، زیرا بدین وسیله افراد به تکامل فردی و اجتماعی دست می یابند.
از آنجا که رشد روزافزون افراد سالمند در جهان و توجه به مسأله پیری و تعامل با سالمند، در حال تبدیل شدن به یکی از مسائل جدی اجتماعی شده است و با توجه به برجسته بودن موضوع سالمندی در غالب کشورها از جمله ایران و ضرورت ها و الزامات آن، بررسی آموزه های دینی در باب تعامل خانواده، عموم مردم و حکومت با سالمندان، شاید بتواند راهگشای برخی مسائل مربوط به این موضوع باشد.
روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به مسأله مورد بررسی، توصیفی همراه با تحلیل محتوا و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای است.
از مهم ترین یافته های پژوهشی این پایان نامه راهبردهای مطرح شده در منابع اسلامی برای تعامل مثبت با سالمند در سه حوزه تقسیم بندی می شود؛ خانواده(تعامل گفتاری و رفتاری با والدین سالمند)، جامعه(تعظیم و تکریم سالمند و نیکی و مهرورزی عموم مردم به آنان) و حکومت(ارائه خدمات ویژه و حمایت از رفاه اجتماعی سالمند).
در این راستا، آثاری نیز برای تعامل با سالمند در تعالیم دینی بیان شده است، بهره مندی جامعه از وجود سالمند، الگوپذیری فرزندان، افزایش طول عمرانسان، بازتاب عمل احترام به سالمند و ... از آموزه های دینی به دست می آید؛ فشارهای روحی، جسمی و رفتارهای غلط بهداشتی سبب پیرى قبل از موعد طبیعی می شود.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. تعاریف و مفاهیم بنیادین تحقیق
۲. آداب تعامل مثبت با سالمندان از منظر آیات و روایات
۳. آثار تعامل با سالمندان از منظر قرآن و روایات
Share/Save/Bookmark